"Нээлттэй шүүх" танхим

Онлайн туслах

Та дээрх зурган дээр дарж мэдээлэл лавлагааны ажилтантай шууд холбогдон асууж тодруулах зүйлээ лавлана уу.

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны

шүүхийн Тамгын хэлтсийн даргын

2011 оны сарын -ны өдрийн тоот

тушаалын 1-р хавсралт

няравын ажлын байрны тодорхойлолт

“А” Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Шүүхийн тамгын хэлтэс

Ажлын байрны нэр

Ангилал

Зэрэглэл

Дугаар

Нярав

Төрийн үйлчилгээ

ТҮ-5

Шууд харъяалагдах ажлын байр /албан тушаал/

Шууд харьяалах ажлын байр

/албан тушаал/

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга, ня-бо

Үгүй

Ажлын байрны зорилго

Шүүхийн хараат бус байдал, шүүхийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх

Ажлын байрны үндсэн зорилт

Шүүгч, албан хаагчдын эд хөрөнгө бусад холбогдох материалыг тасралтгүй хангах, байгууллагын эд хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх.


“Б” Ажлын байрны гол үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц.

Гол үйл ажиллагаа

-- Шүүх, шүүгч, албан хаагчдыг эд хөрөнгө болон бусад холбогдох материалаар тасралтгүй хангах үйл ажиллагааг явуулах, шүүхийн үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн бүртгэлийг зохих хууль тогтоомж, журмын дагуу хангах, санхүүгийн албаны үйл ажиллагааны стандарт, нягтлан бодох бүртгэлийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах.

-Шүүхийн бүх өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах.

-Хөрөнгө хариуцагчдын хариуцаж байгаа шүүгч, ажилтнуудын бүртгэлийг нягтлан бодох бүртгэлийн маягтын дагуу хөтлөх.

-Үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгийн анхан шатны бүртгэлийг тухай бүр хөтөлж, тайланг улирал бүрийн дараа сарын 05-ны дотор гаргах.

- Мөнгөн гүйлгээний орлого, зарлагын тайланг Тамгын хэлтсийн дарга, нягтлан бодогч нарт сар бүрийн эцэст гаргаж өгөх.

-Бичиг хэрэг, цэвэрлэгээ үйлчилгээний шаардагдах материалыг сар бүрийн эхэнд хуваарийн дагуу олгох ажлыг хариуцах.

-Агуулахын бүртгэлийг хөтөлж, агуулахаас бараа материал болон үндсэн хөрөнгийг зохих журмын дагуу гаргах.

үүхэд ашиглагдаж байгаа хувилагч машин /канон/, принтерийн хорыг цэнэглэж, шинээр олгох, тусгай бүртгэл хөтлөх.

-Үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн хагас, бүтэн жилийн тооллогын дүнг нэгтгэж гаргаж, үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн тооцоог гаргах.

-Үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх.

-Шүүгч, ажилтнуудад эзэмшүүлэхээр өгсөн эд хөрөнгө, компьютер, бусад техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг картаар хүлээлгэн өгч, гэрээ байгуулах.

үүхэд цэвэрлэгээний материалыг тухай бүрт нь олгох, нөөцлөх, шаардлагатай үед материал бэлтгэх, захиалах, авсан материал бүрт баримт гаргуулж орлогод авч байх.

-Нягтлан бодох бүртгэлийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох.

-Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь гүйцэтгэх.

-Бусад асуудал.

Харилцах обьект /хүрээ, уялдаа холбоо/

а)Байгууллагын дотор

б)Гадна талд

*Шүүхийн ерөнхий шүүгч, шүүгч, тамгын хэлтсийн дарга, нягтлан бодогч

*бусад

Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар ажил эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаар удирдан ажиллаж байгаа тамгын хэлтсийн өмнө хариуцлага хүлээнэ.

“В” Ажлын байранд тавигдах шаардлага, нөхцөл

Ерөнхий шаардлага

Боловсрол

Дээд, тусгай дунд ,

Мэргэжил

Санхүүч, нягтлан бодогч, бусад

Туршлага

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар

Гадаад хэл, компьютерийн зохих мэдлэгтэй байх

Тусгай шаардлага

Ажлын байрны нөөц хэрэгсэл

Санхүү

Эд хөрөнгө

Дотоод сүлжээнд холбогдох компьютер, утас

Хүн хүч

Бусад

Ажлын байрны нөхцөл

Хэвийн

Албан ажлын онцгой нөхцөл

Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах

Тус тусын ажлын онцлог ажиллагааг ажил үүргийн нэмэлт хуваарийн дагуу зохицуулна.

Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан

Зөвшөөрсөн

Үндэслэл, мэргэшлийн багийн бүрэлдэхүүн

Он, сар, өдөр

Эрх бүхий албан тушаалтан

- Монгол улсын Шүүхийн тухай хууль

-Төрийн албаны тухай хууль

-Хөдөлмөрийн тухай болон бусад хуулиар

2011 оны 5 дугаар сарын 18ы өдөр

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын хэлтсийн дарга

А.Насандэлгэр

Цахим сан

Анхан шатны шүүхүүдэд

Шударга ёсны тунхаг

Youtube channel

888888888888888888ttttttttttttttttttt

Та манай шүүхийн талаар видео мэдээллийг энд дарж авна уу

Facebook

Манай хуудсанд зочлоорой.

Twitter

Twitter-т биднийг дагаарай.

Mozilla Firefox

Манай сайтыг алдаагүй зөв үзье гэвэл Mozilla Firefox тохиромжтой. Хэрвээ татаж авах бол дээрх зурган дээр дарна уу!

Зургийн цомог

Хайх

Сайтын хандалт

Өнөөдөр
Долоо хоногт
Энэ сард
Нийт
232
1159
24523
357044